Hírek


Hirdetmény 2021. 10. 11

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2021./2022. nevelési évre az
bölcsődei beíratás időpontja 2021. április 27-28. 8-16 óráig.

A bölcsődei beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31.-ig betölti a 20 hetes életkort!

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő munkáltatójának igazolása a foglalkoztatásról vagy arról, hogy foglalkoztatni fogja
 • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
 • igazolás a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén – szakértői vélemény
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézményvezető 2021. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felül bírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Hirdetmény 2021. 10. 11

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2021./2022. nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2021. április 27-28. 8-16 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő kérelmére a Járási Hivatal, mint felmentést engedélyező szerv az óvodai nevelésben való részvétel teljesítése alól felmentést adhat, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A járási hivatal eljárása során az óvodavezetőt vagy a védőnőt rendelheti ki szakértőként. A kérelem benyújtásának határideje 2021. május 25.

Az óvodavezető 2021. június 4-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel élhet.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Tájékoztatás 2021. 03. 09
Ready 4 STEM! 2020. 12. 29
AGRÁRCENZUS 2020. 09. 23
Magyar Falu Program 2020. 06. 23

A Magyar Falu Program keretében 2020. év elején beszerzésre került egy Zoomlion RD254 típusú traktor, illetve egy Husquarna önjáró fűnyíró. Ez jelentős előrelépést jelent a közterületek karbantartásában. Az elnyert támogatás 5.419.970.- forint volt.Tájékoztatás 2020. 03. 14

Tisztelt Ceceiek!

A magyarországi veszélyhelyzetre tekintettel a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el. Követve az operatív törzs által és a kormányzati intézkedésekben megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzatunk által fenntartott intézményekben is számos, a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő intézkedést kezdeményeztem.

Szombaton értekezletet hívtam össze az óvoda és szociális intézmény vezetőivel, hogy meghallgatva javaslataikat, közösen alakítsuk ki a további működés rendjét. Az óvoda és bölcsőde bezárására jelenleg Önkormányzatunknak nincs jogi lehetősége. Emellett fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek is biztosítsuk a gyermekeik napközbeni felügyeletét, valamint étkezését, akik ezt munkájuk okán ilyen rövid idő alatt nem tudják megoldani. Mindezeket figyelembe véve hétfőtől az önkormányzati óvoda és bölcsőde ügyeleti rend alapján fog működni az alábbiak szerint:

 • Nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, ne vigye hétfőtől óvodába és bölcsődébe gyermekét.

 • Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.

 • Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csak egészséges gyermek mehet közösségbe. Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne vigyenek közösségbe!

 • Fontos, hogy az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek!

A kicsik fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel” történik, hogy a szülők ne lépjenek be az intézményépületbe.

Az óvodavezetőjét arra kértem, hogy a nyugdíjas munkavállalókat tartsák otthon, valamint vizsgálják meg ennek lehetőségét a 60 év feletti kollégák esetében is.

A közétkeztetésben is átmeneti intézkedéseket vezetünk be, azzal, hogy a szociális étkeztetést mindenképpen biztosítjuk a szokott módon, a gondozónők fokozott körültekintéssel járnak el a napi ételkihordás tekintetében.

Az otthon maradó gyermekek étkezését is tudjuk biztosítani, kérjük, hogy az igényeket az iskolások és az óvódások tekintetében is 2020. március 16-án 10,00 óráig jelezzék a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal alábbi telefonszámán 06-25-505-150 / 19 mellék.

Az iskolai és óvodai otthonmaradó étkező gyerekek ebédjének kiosztását – szünidei gyermekétkeztetés mintájára - a Milos Kastélyban végezzük eldobható ételhordozókban. Kérjük, hogy az ételkiosztásnál fegyelmezett sorban állással a kellő távolságot megtartva várakozzanak!

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. március 16-tól ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfogadás mellett látja el a tevékenységet. Kérjük a Családsegítő Szolgálattal telefonon (06/70/984-1769) egyeztessen mielőtt személyesen venné igénybe a szolgálatot.

Nyugdíjas Klub működését határozatlan ideig felfüggesztem tekintettel az időskorúak fokozott védelmére.

A Művelődési Ház, könyvtár és a Csók István Múzeum működését felfüggesztettem a járványhelyzetre való tekintettel. A Művelődési Ház emeletén működő vállalkozások saját felelősségre használhatják irodáikat. A bejárati ajtót mindenki zárja be érkezéskor és távozáskor.

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 16-tól ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Korlátozott személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik a 06/25/505-150 telefonszámon. Egyebekben a 2020. március 17-re tervezett egyszeri segélyek kiosztását elvégezzük. Kérjük fegyelmezett sorban állással a hivatal épületén kívül kellő távolságot megtartva várakozzanak a már értesített ügyfelek. Kérjük hozzanak magukkal tollat, mert a kiosztásnál nem biztosítunk tollat a segély átvételéhez a fertőzések megelőzése érdekében.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a további intézkedéseket a www.cece.hu oldalon, az önkormányzat hirdetőtábláin, továbbá a faecbook oldalon teszem közzé.

Kérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmat, tanúsítson fegyelmezett, felelősségteljes magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen embertársaira.

Cece, 2020. március 14.

Fazekas Gábor
polgármester

A Cecei Általános iskola tájékoztatása 2020. 03. 14

Tisztelt Szülők!

Miniszterelnök Úr tegnapi bejelentése alapján március 16-tól a diákok nem látogathatják az iskolát. Az iskola bezárásával kapcsolatos további információkat azonnal közzé tesszük, amint rendelkezésre állnak.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Az iskola vezetősége

Cecei sörfőzde rövid projektbemutatás 2020. 02. 12

Az Első Alba Holding Kft, valamint 100 %-os leányvállalata, a Farm-Energy Logistic Kft 2019. óta az Érd 2008 Kft és a FineService Kft tulajdonában van. 2019. év végén ezt a tulajdonosi kört újabb 3 társasággal sikerült bővíteni, így jelenleg az alábbi a tulajdonosi kör összetétele:

Cégnévtulajdonrészmagánszemély
tulajdonos
tevékenység
Érd 2008 Kft.20 %Szomszéd Lajosönkormányzati, lakossági és saját építőipari projektek kivitelezése
FineService Kft.20 %Szekula László
Fehér Zsolt
magas kategóriás éttermek üzemeltetése (Mészár-Steak, Colombus hajó, Szépművészeti Múzeum, stb)
VivaPalazzo Zrt.20 %Kapitány Zoltánönkormányzati, lakossági és saját építőipari projektek kivitelezése
Lefkovics György20 %magas kategóriás éttermek üzemeltetése (Leroy lánc, TGI, Tokio étterem, stb)
Világ Borai Kft.20 %Pátzay Istvánbor, sör, kávé kereskedelem, logisztika, nagykereskedelem (Veritas borkereskedés.Mauro Cafe, stb)

A tulajdonosi kör bővítésével együtt a társaságok jegyzett tőkéjének növelése is megtörtént, a korábbi 48 MFt helyett ez most 350 MFt.

A két társaság a Cece, Arany János utca 4-6. szám alatti, korábbi kenyérgyár épületének a tulajdonosa, ahol jelenleg az épület kisebb átalakítása, felújítása zajlik annak érdekében, hogy a tervezett sörfőzde mielőbb elindulhasson.

A Sörfőzde egy magas szinten automatizált, korszerű, állandó minőséget produkáló üzem lesz a tervek szerint, melyet az egymilliárd forint összeget meghaladó beruházási összeg is, a kiválasztott eszközszállítók is garantálnak.

A tervek szerint elsősorban dobozos és hordós kiszerelésű söröket fogunk készíteni és értékesíteni. Az üzem éves szinten akár 40.000 hl sör gyártására is alkalmas lesz. A dobozoló berendezésünk 6.000 db 0,5 literes doboz töltését tudja elvégezni óránként, a hordótöltő gépsorunk pedig 30 – 35 db 30 vagy 50 literes hordó töltésére is alkalmas. Ez nem csak a saját sör kiszerelését teszi lehetővé, hanem igény szerint bérdobozolást is tudunk végezni partnereinknek.

A tervek szerint egyműszakos termelés esetén 6-8 fő fizikai dolgozó, valamint 2-3 fő adminisztratív dolgozó fog az üzemben dolgozni, teljes kapacitáskihasználás esetén ez 15 -20 fő folyamatos alkalmazását jelenti majd.

Az eszközök beépítése április – május hónapban fog megtörténni, várhatóan június hónaptól már jelentős mennyiségű sör hagyhatja el üzemünket.

A piacunkat részben bérgyártással, részben a tulajdonosi kör igényének kiszolgálásával tudjuk folyamatosan magas mértéken tartani, így terveink szerint 2021-től 5-600 MFt / év árbevétellel számolunk. Ehhez már rendelkezünk a gyártási kapacitás közel 50 %-nak lekötését biztosító, aláírt szerződésekkel.

Cece, 2020. február 10.

Óvári János
ügyvezető

Tájékoztató 2018. 09. 24


pdf
Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Avar és kerti hulladék égetése 2017. 09. 04

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
A település tisztaságáról

(A 22/2003. (X. 01.) ÖR rendelettel, valamint a 11/2004. (VI. 01.) ÖR rendelettel egységes szerkezetbe foglalva)

Cece nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cece nagyközség tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

16. §

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett!

Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.

(3) Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos! 5

(4) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

(5) Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.5A 16. § (1)-(3) bekezdését módosította: 11/2004.(VI.01.)ÖR. rendelet. Hatályos: 2004. június 01.

cece.hu