Hírek


Szabadságkoncert 2019. 09. 18
Pályázat 2019. 09. 16

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Cecei Óvoda és Bölcsőde

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

Választás létszám megállapítás 2019. 08. 08
Felhívás 2019. 04. 08

Kérem azokat a körzetembe tartozó Pácienseimet – amennyiben vastagbélrák szűrővizsgálatra behívót kaptak vagy 2019 októberéig kapni fognak - hogy a szűrés elvégzéséhez szükséges csomag átvételéhez szíveskedjenek rendelőnkben megjelenni!

Amennyiben emiatt jönnek, úgy - azt felénk jelezve - soron kívül behívásra kerülnek. Erre telefonos előjegyzésre van lehetőség 11 - 11.30 óra között a 25-505-190-es telefonszámon. Ugyanebben az időpontban a szűréssel kapcsolatosan felmerült kérdések, illetve eredmények megbeszélésére is lehetőség van.

A szűrésben a vastagbéldaganat szempontjából legveszélyeztetettebb 50 és 70 életév közötti korosztály vesz részt.

Különös figyelmet érdemel, hogy az eddigi szűrésben részt vettek és eredménnyel rendelkezők 26%-ánál igazolódott pozitív eredmény. Ez az átlag a 14 évvel ezelőtti szűrővizsgálat átlagához képest jelentős emelkedést mutat.

Fontos, hogy az időben felfedezett betegség gyógyítható, így életet menthet!

Kérem, hogy saját érdekükben éljenek a szűrés adta lehetőséggel!

Dr. Leposa Zoltán

Hirdetmény 2019. 03. 26

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2019/2020 nevelési évre a
bölcsődei beíratás időpontja
2019. április 24-25. 8-16 óráig.

A bölcsődei beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a 20 hetes életkort!

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő munkáltatójának igazolása a foglalkoztatásról vagy arról, hogy foglalkoztatni fogja
 • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
 • igazolás a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén – szakértői vélemény
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézményvezető 2019. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felül bírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Hirdetmény 2019. 03. 26

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2019/2020 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja
2019. április 24-25. 8-16 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2019. április 24.

Az óvodavezető 2019. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Pályázat - Intézményvezető 2019. 02. 25
Tájékoztató 2018. 09. 24


pdf
Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Hirdetés 2018. 09. 19
Hirdetmény 2018. 08. 14

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Cecei Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető itt, vagy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélpultján. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (7013 Cece, Deák F. u. 13.)

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Cece, 2018. augusztus 08.

Albert Zsuzsanna
jegyző

Pályázat - Bölcsődei dajka 2018. 06. 18
Pályázat - Kisgyermeknevelő 2018. 06. 18
Pályázat - Óvodapedagógus 2018. 06. 18
Pályázat - Pedagógiai asszisztens 2018. 06. 18
Áramszünet 2018. 05. 08

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2018. június 6-án és 7-én
CECE: Nap u., Köztársaság u. 48-2., 81-1., Jókai u., ABC, Egészségház, Orvosi rendelő, Gyógyszertár, Szabadság tér, Bartók B. u., Vízmű, Ady E. u., Dózsa Gy. u., Március 15. u., MÁV, Benzin kutak, Szennyvíztelep+átemelő, Arany J. u., Varroda, Autószerelő, Termelői udvar területén áramszünet lesz.

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes), ahol az Üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

 

Kérjük, hogy aggregátort (áramfejlesztőt) csak bejelentést követően használjon a meghirdetett időszakban áramszünet esetén! Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné az áramszünet ideje alatt, kérjük azt jelentse be (telefonon vagy írásban), az áramszünet előtt 5 munkanappal ügyfélszolgálatunkon, ahol részletes tájékoztatást kap a használat feltételeiről is.


Gallyazással kapcsolatos tájékoztató
Kérjük, hogy biztonsága érdekében előzetesen jelentse be a gallyazás, egyéb szerelési munkák tervezett időpontját írásban az aramhalozat@eon.hu címen, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültség mentesíthessük. A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Biztonság mindenek előtt!
Előfordult már, hogy az ingatlanán lévő fa ágai elérték a villamos vezetékeket? Esetleg levágta azt? Nagyon fontos tudnia, hogy az Ön biztonsága érdekében a most meghirdetett áramszünet esetén gallyazási, vagy egyéb szerelési munkát sem szabad végezni. Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkák időpontját előzetesen jelezze az aramhalozat@eon.hu címen.

Üzemzavari hibaelhárítás esetén minden perc számít!
Kérjük, hogy ne szereljenek az oszlopra, illetve ne tároljanak a közelükben feljutást akadályozó, vagy a szekrény megközelítését nehezítő, veszélyeztető eszközöket (pl. álkamera, virágtartó, reklám vagy egyéb táblát), gyúlékony dolgokat (pl. levágott száraz ágakat, lekaszált füvet). A hálózat közelébe ültetett fák, bokrok is akadályt jelenthetnek a hibaelhárítás során.
Köszönjük, ha segítik a munkánkat a fentiek betartásával.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
7602 Pécs, Pf. 85
eon.hu
aramhalozat@eon.hu

06 (52) 512-400
06 (30/20/70) 45-99-600

Felhívás 2018. 03. 20
Felhívás
Felhívás 2018. 01. 30

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2018. február 07. szerda 11:30-15:30
2018. február 21. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2018. febbruár 14. szerda 11:30-15:30

Martonvásári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13. (tel: +36 22/460-004)
2018. február 28. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2018. 01. 30

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: kéthetente pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztató 2017. 11. 20

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÉS A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – elkészítteti a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Település arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására.

A kézikönyv:

 • nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
 • röviden, lényegretörően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
 • feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.
 • javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.
 • a településképi rendelet megalapozását szolgálja.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényben adott felhatalmazással élve az Önkormányzat TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETet alkot. Ebben megállapítja a településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltozások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól megengedett eltéréseket és az önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, formai követelményeit. A rendelet helyezi helyi védelem alá az arra érdemes épületeket, illetve határozza meg az ezzel kapcsolatos szabályokat.

A településkép védelméről szóló rendelet megalapozó anyaga az ÉRTÉKLELTÁR, mely a település helyi egyedi védelemre érdemes építészeti örökségeinek jegyzékét tartalmazza.

A települések épített értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk fontos közérdek. A rendelettel érintett (a rendelet mellékletét képező védelmi listán szereplő) épületek, építmények esetében az általánosnál szigorúbb szabályokat kell alkalmazni és körültekintőbb döntéseket kell hozni mind az esetleges építési munkákkal, mind a létesítmények fenntartásával, használatával kapcsolatban.

A listán szereplő épületeket így – a védelem fennállása alatt – nem lehet lebontani, illetve felújításuk, átalakításuk vagy fejlesztésük során az eredeti (építéskori) állapotot kell rehabilitálni, illetve a fejlesztésüket célzó beavatkozások során a védett értékekhez méltóan illeszkedő, igényes megoldásokat kell alkalmazni.

A témával kapcsolatban lakossági fórumot szervez az önkormányzat.

Tájékoztatás 2017. 10. 05
Avar és kerti hulladék égetése 2017. 09. 04

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
A település tisztaságáról

(A 22/2003. (X. 01.) ÖR rendelettel, valamint a 11/2004. (VI. 01.) ÖR rendelettel egységes szerkezetbe foglalva)

Cece nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cece nagyközség tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

16. §

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett!

Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.

(3) Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos! 5

(4) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

(5) Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.5A 16. § (1)-(3) bekezdését módosította: 11/2004.(VI.01.)ÖR. rendelet. Hatályos: 2004. június 01.

Tájékoztatás 2017. 08. 14

Saját célú ivóvízművekkel kapcsolatos tájékoztatás


pdf
Tájékoztatás


pdf
1. számú melléklet


pdf
2. számú melléklet

Felhívás 2017. 06. 02

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évtől a zöld hulladékot megküldött Tájékoztatóban szereplő időpontban szállítjuk el, kizárólag biológiailag lebomló zsákban vagy kötegelve.

Társaságunk alkalmanként 1 db (azaz összesen 8 db) VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosít díjmentesen.

Az ezen felül keletkezett zöldhulladékhoz szükséges biológiailag lebomló zsákról a fogyasztó köteles gondoskodni, amelyek beszerzési forrásáról honlapunkon vagy az ügyfélszolgálati irodákban tájékozódhat.

A Társaságunk által biztosított zsákok a helyi ügyfélszolgálatokon vehetők át :

7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
Telefon: 25/463-181
Fax: 25/508-991
e-mail: sarbogard@deszolg.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7:30 - 16:00
Kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:00 - 16:00
Csütörtök: 7:00 - 16:00
Péntek: 7:30 -14:00

Köszönettel:

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

Együttműködését ezúton is köszönjük.

cece.hu