Hírek


Szabadságkoncert 2019. 09. 18
Pályázat 2019. 09. 16

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Cecei Óvoda és Bölcsőde

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

Választás létszám megállapítás 2019. 08. 08
Felhívás 2019. 04. 08

Kérem azokat a körzetembe tartozó Pácienseimet – amennyiben vastagbélrák szűrővizsgálatra behívót kaptak vagy 2019 októberéig kapni fognak - hogy a szűrés elvégzéséhez szükséges csomag átvételéhez szíveskedjenek rendelőnkben megjelenni!

Amennyiben emiatt jönnek, úgy - azt felénk jelezve - soron kívül behívásra kerülnek. Erre telefonos előjegyzésre van lehetőség 11 - 11.30 óra között a 25-505-190-es telefonszámon. Ugyanebben az időpontban a szűréssel kapcsolatosan felmerült kérdések, illetve eredmények megbeszélésére is lehetőség van.

A szűrésben a vastagbéldaganat szempontjából legveszélyeztetettebb 50 és 70 életév közötti korosztály vesz részt.

Különös figyelmet érdemel, hogy az eddigi szűrésben részt vettek és eredménnyel rendelkezők 26%-ánál igazolódott pozitív eredmény. Ez az átlag a 14 évvel ezelőtti szűrővizsgálat átlagához képest jelentős emelkedést mutat.

Fontos, hogy az időben felfedezett betegség gyógyítható, így életet menthet!

Kérem, hogy saját érdekükben éljenek a szűrés adta lehetőséggel!

Dr. Leposa Zoltán

Tájékoztató 2018. 09. 24


pdf
Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Avar és kerti hulladék égetése 2017. 09. 04

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
A település tisztaságáról

(A 22/2003. (X. 01.) ÖR rendelettel, valamint a 11/2004. (VI. 01.) ÖR rendelettel egységes szerkezetbe foglalva)

Cece nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cece nagyközség tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

16. §

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett!

Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.

(3) Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos! 5

(4) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

(5) Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.5A 16. § (1)-(3) bekezdését módosította: 11/2004.(VI.01.)ÖR. rendelet. Hatályos: 2004. június 01.

cece.hu